Udrink water factory management system

โดย สมนึก เหง้าสุวรรณ, คมกริช บัวระภา และ ณัฐพนธ์ ฤทธิสิทธิเนตร

ปี 2557

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ “ระบบจัดการโรงงานน้ำดื่มยูดริงค์” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจัดการข้อมูลในส่วนต่างๆของโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านบัญชี ข้อมูลทางด้านการบริหารจัดการบุคลากร ข้อมูลการบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน โดยทำการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร เพื่อสะดวกต่อการค้นหา ตรวจสอบข้อมูล และง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการบริหารจัดการโรงงานได้ตรงจุด เพื่อทำให้โรงงานมีการบริหารงานที่มีคุณภาพต่อไป วิธีการดำเนินงาน “ระบบจัดการโรงงานน้ำดื่มยูดริงค์” จะต้องศึกษาขั้นตอนการทำงาน ระบบการบริหารจัดการโรงงานในรูปแบบเดิม เก็บรวบรวมข้อมูล สอบถามความต้องการของระบบ และทำการออกแบบระบบฐานข้อมูลของระบบจัดการโรงงานน้ำดื่ม และทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมด เพื่อหาข้อผิดพลาดที่จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไข ผลที่ได้จากการทดสอบการทำงานของระบบ “ระบบจัดการโรงงานน้ำดื่มยูดริงค์” สามารถทำงานได้ตรงขอบเขตความต้องการ และยังอำนวยความสะดวกให้กับโรงงานน้ำดื่มยูดริงค์ ในการจัดเก็บข้อมูล และบริหารจัดการโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Download : Udrink water factory management system