Restaurant storesfront management system

โดย อานนท์  โชกิตติ และ พชร  ประสาทเกตุ

ปี 2557

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ “ระบบจัดการหน้าร้านของร้านอาหาร” จัดทำเนื่องจากในการสั่งรายการอาหารในปัจจุบันจะเป็นการทำงานแบบเก่าคือใช้กระดาษในการจดบันทึกรายการอาหาร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดได้ทางผุ้จัดทำจึงสร้างระบบจัดการหน้าร้านของร้านอาหารเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ระบบจัดการหน้าร้านของร้านอาหารจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างระดับของผู้ใช้งานเพื่อแบ่งประเภทของผู้ใช้งานและกำหนดราคาและรายการของอาหารได้โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานและสามารถตรวจสอบรายงานการเข้าใช้งานระบบและการบริการต่างๆได้

โครงการนี้ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลเอสคิวแอลในการจัดการฐานข้อมูล และใช้ภาษาซีชาร์ปและภาษาเอชทีเอ็มแอลในการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่น โดยกำหนดความสามารถในการสร้างผู้ใช้ภายในระบบการสร้างรายการและกำหนดราคาต่างๆ สามารถบันทึก ลบ และแก้ไข และใช้การทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในรับรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งเพื่อส่งข้อมูลกลับไปยังเว็บแอปพลิเคชั่นได้อีกด้วย