Online trading for computer accessories

โดย ภานุเทพ มะลิวัลย์ และ จีรวัฒน์ กุลนารี

ปี 2557

บทคัดย่อ

ในอดีตการซื้อขายสินค้าจำเป็นต้องเดินทางไปร้านขายสินค้าซึ่งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หากสินค้าหมดลูกค้าไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้จากทางร้านค้า หรือเป็นช่วงเทศกาลร้านค้าปิด ทำให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านได้ ปัจจุบันนี้อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการขายสินค้าออนไลน์ ลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สามารถทำได้สะดวก ตลอดเวลาอีกทั้งทางร้านยังอาจมีข้อมูลโปรโมชั่นมานำเสนอ แต่ยังพบว่าไม่สามารถจัดการกักตุนสินค้าในกรณีสินค้าสินค้าหมด หรือของขาดจากคลังสินค้า โดยผู้ดูแลระบบไม่สามารถทราบได้ว่ารายการสั่งซื้อสินค้านี้ขาดสินค้ากี่ชิ้น จึงทำให้ไม่สามารถซื้อได้ตามจำนวนที่ต้องการ

ผู้พัฒนาจึงได้จัดทำระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวแถมยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าอีกช่องทางหนึ่งโดยผู้พัฒนาได้ใช้ภาษา Personal Home Page เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโครงงานที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการคลังสินค้า เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ถูกต้องตรงตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีส่วนช่วยลูกค้าในการเปรียบเทียบข้อมูลสินค้า และ โปรโมชั่นสินค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจสั่งซื้อของลูกค้า โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสั่งซื้อสินค้าจากทางหน้าร้านจึงสร้างความสะดวกให้ทั้งผู้ดูและระบบและลูกในการใช้งาน โดยโครงงานนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถจะไปซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเอง หรือคนที่มีเวลาจำกัด เช่น พนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน เป็นต้น