The Study of Customer Satisfaction towards RMUTT Central Building

โดย: นายณัฐวุฒิ อินทรักษ์
ปี: 2559

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ที่ใช้บริการ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (2)เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน (3)เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จากนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ที่ใช้บริการ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บุคคลากร และอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เพื่อใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละจากข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโดยหาค่าเฉลี่ย (X )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบค่า T-test และความพึงพอใจระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 18-20 ปี มีสถานภาพเป็นนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเป็นประจำทุกสัปดาห์ 0จากสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจ0พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อยู่ในระดับ มาก ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา รองลงมาคือ ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย และลำดับสุดท้าย ด้านการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคคลมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ไม่แตกต่างกัน บุคคลที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แตกต่างกัน บุคคลที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แตกต่างกันในด้านด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยและด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติอุปกรณ์การศึกษา ไม่แตกต่างกัน บุคคลที่อยู่คณะที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แตกต่างกันในด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติอุปกรณ์การศึกษา และด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน

Download: การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี