Producing a short film promoting The Rajamangala University of Technology

โดย พีรชัช กลางโฉม, ภควรรธน์ นาพุดซา และชญานิน จันทร์ศรีราษฎร์

ปีการศึกษา 2558


บทคัดย่อ (Abstract)

จากข้อมูลของกองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาปนาขึ้นมาได้เพียง 12 ปี จึงทำให้ผู้ที่กำลังจะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษายังไม่เข้าใจถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้กำหนด อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ไว้ว่า มุ่งเน้นผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติผู้ที่เป็นมืออาชีพในสายงานต่าง ๆ แต่ผู้ที่กำลังศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปนั้นยังไม่ทราบว่า อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความแตกต่างจากอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ อย่างไร ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่าในยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่ใช้สื่อ โดยเฉพาะภาพยนตร์โฆษณาในการเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย ผู้ศึกษาจึงเลือกผลิตภาพยนตร์โฆษณาในการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตด้านต่าง ๆ ของภาพยนตร์โฆษณาและผลิตเป็นภาพยนตร์โฆษณาของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีหนึ่งชุด และเผยแพร่เป็นสื่อออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.youtube.com เป็นการผลิตภาพยนตร์สั้น ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ทำการประเมิน เนื้อหาและความเข้าใจของภาพยนตร์โดยใช้แบบแสดงความคิดเห็นกับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน และนำผลที่ได้มาคำนวณเป็นค่าสถิติร้อยละ

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่รับชมมีความพึ่งพอใจในการผลิตด้านต่างๆ ของภาพยนตร์โฆษณาและยังสามารถทราบและเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีตรงตามวัตถุประสงค์การผลิตของผู้ศึกษา


วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อผลิตภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมทราบถึง อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ้งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติผู้ที่เป็นมืออาชีพสำหรับสายงานด้านต่าง ๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถผลิตภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตของการศึกษา

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา ทำการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเชิงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ความยาว 5-10 นาที โดยใช้กล้อง Sony PXW-FS7 4K Super 35 และตัดต่อในโปรแกรม Adobe Premiere CS6 บันทึกลงแผ่น DVD และเผยแพร่เป็นสื่อออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.youtube.com เป็นการผลิตภาพยนตร์สั้น ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำการประเมิน เนื้อหาและความเข้าใจของภาพยนตร์โดยใช้แบบแสดงความคิดเห็นกับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน และนำมาวิเคราะห์หาค่าสถิติเป็น ร้อยละ


รับชมผลงาน