Improvement of roll ribbon screen printing machines system roll feeder semi-automatic

โดย อภิสิทธิ์ บุษบง และจรณินท์ ศรีฉ่ำ

ปี 2558


บทคัดย่อ (Abstract)

ในการทดสอบการปฏิบัติงานเครื่องพิมพ์สกรีนริบบิ้นป้อนม้วนกึ่งอัตโนมัติ ข้อมูลเทคนิคของเครื่องพิมพ์ประกอบไปด้วย ขนาดพื้นที่ทำการพิมพ์ 11×2 ซม. แท่นพิมพ์ทำจากไม้อัดปูโฟร์ไมก้า และโต๊ะพิมพ์ขนาด (กxยxส) 40x75x88 ซม. ทำจากสเตนเลสและจะใช้กรอบสกรีนไม้ 37×47 ซม. และแท่นพิมพ์สกรีนประกอบไปด้วยหัวจับกรอบสกรีนเรียงตัวในแนวเดียวกัน ซึ่งสามารถปรับให้สูงต่ำได้ ในหน่วยป้อนและหน่วยรับจะมีมอเตอร์ เป็นตัวควบคุมใช้ไฟ 220v. 50 Hz. และมีรีเลย์ Timer ในการควบคุมการหมุนของมอเตอร์ ใช้สำหรับปรับการเลื่อนของริบบิ้นให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้นและมีฉากปรับขนาดของริบบิ้นขนาด 2.54 ซม. มีตัวควบคุมการหมุนของมอเตอร์ โดยใช้เท้าเหยียบ และใช้หมึกฐานน้ำโดยชนิดของริบบิ้นเป็นแบบใยสังเคราะห์และมีตัวทำแห้งสามารถปรับอุณหภูมิได้มากสุดถึง 80º องศา เครื่องสกรีนริบบิ้นแบบป้อนม้วนกึ่งอัตโนมัติที่จะทำการทดสอบสามารถสกรีนริบบิ้นโดยใช้หมึกฐานน้ำ โดยชนิดของริบบิ้นเป็นแบบใยสังเคราะห์ชนิดใหม่ ที่มีผิวดูดซึมดี มีผลต่อการแห้งตัวของหมึกได้เร็ว สะดวกต่อการทำงานและมีตัวทำความร้อนก่อนจะเข้าม้วนเก็บเครื่องสกรีนริบบิ้นที่สร้างขึ้นมา เครื่องสกรีนริบบิ้นป้อนม้วนกึ่งอัตโนมัติสามารถทำงานได้รวดเร็ว โดยการเหยียบเพื่อสั่งการทำงานและสามา รถนำไปใช้ได้ในทางด้านอุตสาหกรรมริบบิ้น ช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการทำงานให้แก่ช่างพิมพ์ในการสกรีนริบบิ้นซึ่งเป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน อีกทั้งยังเหมาะแก่การนำไปประกอบเป็นอาชีพได้อีกด้วย


วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและแก้ไขให้เครื่องพิมพ์สกรีนริบบิ้นแบบป้อนม้วนกึ่งอัตโนมัติพิมพ์งานได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เพื่อพัฒนาและซ่อมแซมให้เครื่องใช่งานได้ตามปกติ
  2. พิมพ์ริบบิ้นได้พร้อมกันทีละ 4 ม้วน
  3. เข้าใจการทำงานของเครื่อง การปรับตั้ง
  4. สามารถปรับความเร็ว และปรับอุณหภูมิได้
  5. สามารถพิมพ์งานได้ตามที่คาดหวัง

ขอบเขตการศึกษา

ในการสร้างเครื่องสกรีนริบบิ้นแบบป้อนม้วนกึ่งอัตโนมัติโดนใช้หลักการเดียวกันกับเครื่องที่ใช้วัสดุที่มีลักษณะเป็นม้วนในการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้งานในการออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์สกรีนริบบิ้นป้อนม้วนกึ่งอัตโนมัติ ที่สามารถพิมพ์งานได้หลากหลายวัสดุพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นม้วน ในการพัฒนาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สกรีนริบบิ้นแบบป้อนม้วนกึ่งอัตโนมัติขนาดแท่นพิมพ์ 40×75 ซม. ทำจากไม้อัดปูโฟร์ไมก้าทับด้วยสแตนเลส และโต๊ะพิมพ์ขนาด (กxยxส) 40x75x88 ซม. ศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่อง ระบบการทำงานของเครื่อง แก้ไขซ่อมแซม พัฒนาเครื่องพิมพ์สกรีนริบบิ้นป้อนม้วนกึ่งอัตโนมัติ


สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษาเครื่องพิมพ์

จากการศึกษาเครื่องสกรีนริบบิ้นแบบป้อนม้วนกึ่งอัตโนมัติเพื่อนำไปใช้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบสกรีนและการแห้งตัวของหมึก

เครื่องสกรีนริบบิ้นแบบป้อนม้วนกึ่งอัตโนมัติ สามารถทำการสกรีนริบบิ้นได้ที่ขนาดใหญ่สุด 2.54เซนติเมตร การพิมพ์งานสามารถสกรีนริบบิ้นโดยใช้หมึกพิมพ์ผ้า โดยชนิดของริบบิ้นเป็นแบบใยสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ ที่มีการดูดซึมที่ดี เพราะถ้าเป็นผ้าชนิดนี้จะมีต่อการแห้งตัวของหมึกได้เร็วและสะดวกต่อการทำงานโดยสกรีนเสร็จ งานที่พิมพ์จะเข้าตู้อบความร้อนก่อนจะเข้าม้วน ทั้งนี้ระยะเวลาในการแห้งตัวของหมึกพิมพ์อาจจะไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในห้องทำงานซึ่งมีผลต่อหมึกพิมพ์ และอีกทั้งความหลากหลายของริบบิ้นในท้องตลอาด ทั้งนี้สามารถนำเครื่องที่ผลิตนี้มาใช้ในวิชิเทคโนโลยีการพิมพ์และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลางหรือเป็นอาชีพเสริมแก่คนทั่วไปเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้แก่ช่างพิมพ์ในการสกรีนริบบิ้นซึ่งเป็นการประหยัดในการทำงาน เครื่องสกรีนริบบิ้นป้อนม้วนกึ่งอัตโนมัติใช้ไป 220 v. ในการทำงาน

ปัญหาที่พบบ่อยในการปฏิบัติงานคือความตึงของริบบิ้นไม่คงที่ ความเร็วหมุนมอเตอร์เก็บม้วนไม่มีเบรคทำให้เกิดปัญหาที่รางพูเล่ทามมิ่งหมุนย้อนกลับทำให้ริบบิ้นหย่อน และระยะห่างของช่องไฟยังไม่แน่นอน ควรเพิ่มตัวจับระยะ หรือ มอเตอร์เซอร์โว เพื่อระยะที่เที่ยงตรงและจะทำให้ริบบิ้นไม่หย่อนเพื่อความตึงของริ้บบิ้น

ข้อเสนอแนะ

  1. เพิ่มเบรกมอเตอร์เก็บม้วนเพื่อให้รางพูเล่ทามมิ่งไม่หมุนย้อนกลับ
  2. เพิ่มตัวจับระยะเพื่อระยะที่เที่ยงตรง