The media documentary production volunteer teacher by using techniques QR code and poster for presentation

จัดทำโดย พีรภล ทองลี, ณัฐพล ชื่นศรีสว่าง และ บุรนัชย์ ศรีประเทศ

สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปีการศึกษา 2558


บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาปริญญานิพนธ์นี้ เป็นการสร้างสื่อรายการสารคดีเรื่องครูอาสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสื่อวิดีทัศน์รายการสารคดี เนื้อหาของสารคดีเป็นการนeเสนอเรื่องราวชีวิตของครูอาสาเพื่อให้ประชาชนได้เห็นมุมมองความคิดที่ดีของครูอาสา จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการมาทำหน้าที่เป็นครูอาสา

ในกระบวนการผลิต มีขั้นตอนการดำเนินวิจัย คือ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เพื่อมาผลิตสื่อสารคดีเรื่องครูอาสา หลังจากที่ท าผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและบุคคลทั่วไปจำนวน 30 คน สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเพื่อรับคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข

ผลจากการศึกษาพบว่า การผลิตสื่อรายการสารคดีเรื่องครูอาสา มีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพเคลื่อนไหว โดยเฉลี่ยอยู่ ในระดับ ดี ([arithmetic mean] = 4.1, [standard deviation] = 0) ด้านการลำดับภาพ โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี ([arithmetic mean] =4, [standard deviation] = 0) ด้านการนำเสนอ โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ดี ([arithmetic mean] =4.22, [standard deviation] = 0) และกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับดี ([arithmetic mean] =4.39, [standard deviation] =0.08)


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตสื่อสารคดี เรื่องครูอาสา โดยใช้เทคนิค QR Code และโปสเตอร์ในการนำเสนอ
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่าง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้ผลิตสื่อสารคดี เรื่องครูอาสา โดยใช้เทคนิค QR Code และโปสเตอร์ในการนำเสนอ
  ที่มีคุณภาพ
 2. ได้ทราบความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่าง
 3. ได้รับความรู้ทางด้านกระบวนการผลิตสารคดีเพิ่มมากขึ้น
 4. ได้ทักษะในการออกแบบโปสเตอร์มากขึ้น และมีความรู้วิธีการทำ QR Code มากขึ้น

ขอบเขตการศึกษา

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
  การผลิตสื่อสารคดี เรื่องครูอาสา โดยใช้เทคนิค QR Code และโปสเตอร์
  ในการนำเสนอ

  1. คลิปวีดีโอความยาว 4-6 นาที แบ่งเป็นเนื้อหา 3 เรื่อง
   1. เรื่อง ครูอาสา
   2. เรื่อง ผู้ให้
   3. เรื่อง โอกาส
  2. โปสเตอร์สำหรับสารคดีแต่ละตอน จำนวน 3 แผ่น
   1. เรื่อง ครูอาสา
   2. เรื่อง ผู้ให้
   3. เรื่อง โอกาส
 2. ขอบเขตด้านเทคนิค
  ในการผลิตสื่อสารคดีเรื่อง ครูอาสา โดยใช้เทคนิค QR Code และโปสเตอร์ในการนำเสนอเพื่อการนำเสนอดูน่าสนใจ ทันสมัย
 3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1. ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญแบ่งเป็น 3 ด้าน ด้านละ 1 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ผู้เชี่ยวชาญด้านการลำดับภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอ โดยมีวิธีคัดเลือกจากความถนัดและความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ
  2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน

นิยามศัพท์เฉพาะ

 1. สารคดี หมายถึง การนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องจริง
 2. QR Code หมายถึง เป็นบาร์โค้ดสองมิติชนิดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยโมดูลสีดำเรียงตัวกัน มีสัณฐานสี่เหลี่ยม มีพื้นหลังสีขาว ที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนคิวอาร์ ในโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง และสมาร์ตโฟน เพื่อถอดข้อมูลในรูปข้อความ หรือโปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล
 3. โปสเตอร์ หมายถึง ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จุดประสงค์ก็เพื่อทำให้เตะตาผู้ดูและสื่อสารข้อมูล โปสเตอร์อาจจะใช้สอยได้หลายประการ แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ, งานดนตรี หรือภาพยนตร์, การโฆษณาชวนเชื่อ, หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ

สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ด้านการลำดับภาพและด้านการนำเสนอและกลุ่มบุคคลทั่วไปจำนวน 30 คน จากผลการประเมิณความพึงพอใจพบว่า การผลิตสื่อสารคดีเรื่อง ครูอาสา โดยใช้เทคนิค QR Code และโปสเตอร์ในการนำเสนอ อยู่ในเกณฑ์ดี มีเทคนิคการนำเสนอสื่อด้วยวิธีการที่ทันสมัยและ สะดวก สบาย ให้การรับชมสื่อได้ง่าย

อภิปรายผลการศึกษา

การผลิตสื่อสารคดี เรื่องครูอาสา โดยใช้เทคนิค QR Code และโปสเตอร์ในการนำเสนอพบว่า เป็นสื่อที่มีสาระความรู้ และความบันเทิง เพื่อให้ผู้รับชมสื่อเข้าใจเรื่องของครูอาสาและเด็ก ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม มีการใช้เทคนิค QR Code และโปสเตอร์นำเสนอสื่อที่ทันสมัย สะดวก ต่อการรับชมสื่อ โดยการนำโทรศัพท์สมารท์โฟร์สแกนที่ QR Code บนโปสเตอร์แล้วคลิปก็จะสามารถรับชมได้

จากผลการศึกษา การผลิตสื่อสารคดี เรื่องครูอาสา โดยใช้เทคนิค QR Code และโปสเตอร์ในการนำเสนอ พบว่า การใช้เทคนิค QR Code และการออกแบบโปสเตอร์ ช่วยดึงดูดความน่าสนใจจากผู้ชมได้ดี และผู้ชมสามารถเข้าใจจุดมุ่งหมายของเนื้อแรื่องได้ดี

ข้อเสนอแนะนำเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ

 1. ข้อเสนอแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
  1. บางจุดทางองค์ประกอบผิดพลาด แต่เน้นความหลากหลายทำให้ลบจุดอ่อนตรงนี้ไปได้
  2. อารมณ์ของภาพถ่ายทอดได้ดีพอสมควร แต่สิ่งที่ควรมีเพิ่มเติม คือ อารมณ์ของครูอาสา ซึ่งเป็นแก่นหลักของสารคดีมีน้อยเกินไป หากเพิ่มจุดนี้น่าจะทำให้ครูอาสามีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
  3. ภาพนั้นดูนิ่งเกินไปมีการเคลื่อนไหวเฉพาะแพน และทิ้ลภาพเท่านั้น ซึ่งควรจะเพิ่มมิติภาพด้วยการชิฟท์โฟกัส หรือ การเพิ่มโฟร์กราวด์แบคกราวด์น่าจะทำให้ภาพดูสวยงามมากขึ้น
 2. ข้อเสนอแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอ
  1. ถ้าโปสเตอร์ 3 ตัวติดแยกกัน อาจทำให้สื่อสารได้ไม่ดีในบางชิ้น

ข้อเสนอแนะนำเพิ่มเติมของกลุ่มตัวอย่าง

 1. ภาพไม่ชัดเจนในบางช่วง เพราะโฟกัสไม่เข้า และภาพตอนบทสัมภาษณ์น้อยเกินไป

ข้อเสนอแนะนำเพิ่มเติมของผู้ศึกษา

 1. ถ่ายภาพเคลื่อนไหวน้อยเกินไปท าให้เล่าเรื่องด้วยภาพไม่มากเท่าที่ควร
 2. ควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนไปถ่ายทำเพื่อให้ผลงานออกมาดีมากกว่านี้
 3. เสียงสัมภาษณ์ไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากบันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์

รับชมผลงาน ลำดับที่ 1

รับชมผลงาน ลำดับที่ 2

รับชมผลงาน ลำดับที่ 3