การศึกษาการยอมรับการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Research Title A stu […]

การผลิตสื่อรายการสารคดีเรื่อง ครูอาสา โดยใช้เทคนิค QR Code และโปสเตอร์ในการนำเสนอ

The media documentar […]

การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR code ในเขตกรุงเทพมานคร

Perception and attit […]