Business Intelligence System Associated with Organization Efficiency in Transport Industry: A Case Study of the Transport Company Limited

โดย ศรายุทธ สุนทรนันท์

ปี 2559

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ Business Intelligence ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบ Business Intelligence กับระดับความพึงพอใจของพนักงาน และความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพจากการใช้ งานระบบ Business Intelligence กับระดับความพึงพอใจของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ขนส่ง จำกัดจำนวน 250 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน 661 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ Pearson Product-Moment Coefficient Correlation ผลการศึกษา พบว่า เพศและหน่วยงาน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Business Intelligence แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบ Business Intelligence กับระดับความพึงพอใจของพนักงานอยู่ในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพจากการใช้งานระบบ Business Intelligence กับระดับความพึงพอใจของพนักงาน อยู่ในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

The objectives of this study were to compare different individual factors on the satisfaction of using the business intelligence system, to study the relationship between the quality of this system and employee’s satisfaction, and to study the relationship between its efficiency and employee’s satisfaction. The 250 samples were chosen from 661 employees working in the Transport Company Limited. A questionnaire was employed to collect the data and then it was analyzed using descriptive statistics namely, frequency, percentage, mean, and standard deviation. It was also analyzed using inferential statistics i.e. Independent Samples t-test, One-way ANOVA and Pearson Product-Moment Coefficient Correlation. The results indicated that different gender and agency affected the level of satisfaction in using the business intelligence system at statistical significance level of 0.05. The relationship between its quality and the level of employee’s satisfaction was in the same direction at a moderate level of 0.01 statistical significance. Furthermore, the relationship between the efficiency of business intelligent system and employee’s satisfaction was also in the same direction at a high level of 0.01 statistical significance.

Download : Business Intelligence System Associated with Organization Efficiency in Transport Industry: A Case Study of the Transport Company Limited