ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์

Factors affecting th […]

รูปแบบการกระจายสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งของศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่ง

A distribution model […]

คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ตราธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งโลจิสติกศ์ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในเขตจังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา บริษัท เจแอนที เอ็กซ์เพรส (ปะเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แฟลซ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

Effects of service q […]

อิทธิพลของคุณสมบัติผู้ทำบัญชีและองค์ประกอบระบบคุณภาพต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชีในจังหวัดปทุมธานี

Influence of bookkee […]

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรำวงมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฎิบัติของเดววีส์

study of thai tradit […]

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน เรื่อง แนวคิดในการแก้ปัญหา วิชาวิทยาการคำนาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Development of onlin […]

การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ อินโฟกราฟิกในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

The development of o […]

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Problem-based learni […]

การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการสูญเสียความเป็นฉนวนในจุดต่อสายเคเบิลใต้ดินชนิด xlpe 24 kv

Analysis of electric […]

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Ethical leadership o […]

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

Skills of educationa […]

การวิเคราะห์เลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

An analysis of selec […]

การเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหาร : กรณีศึกษา ฟู้ดแพนด้าในจังหวัดอุทัยธานี

Influences of online […]