Education with a hair picture Dicut program. Plug-in (KnockOut2) in the Adobe Photoshop CS2

จัดทำโดย ปณิตา สุวรรณรงค์

ปีการศึกษา 2552


บทคัดย่อ (Abstract)

การตกแต่งภาพในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างมาก มีซอฟต์แวร์ที่สามารถแก้ไขภาพต่างๆได้ ในที่นี้ก็มีโปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Adobe Photoshop ยังสามารถแก้ไข Background ได้ ในกรณีที่ Background รก หรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการใช้งานไม่สอดคล้องกัน เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ คือ มีการเปลี่ยนฉาก เราเรียกการเปลี่ยนฉากนี้ว่า การ Dicut แต่ด้วยเครื่องมือใน Photoshop อาจจะทำให้คุณภาพของงานออกมาไม่สมจริงมากนัก หรืออาจจะมีความสมจริง แต่ใช้เวลาในการทำ Dicut นาน จึงได้มีการสร้าง หรือการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา หลายโปรแกรม แต่ละโปรแกรมก็จะมีลักษณะในการทำงานที่แตกต่างกัน

ในการศึกษาผู้ศึกษาได้ทำการถ่ายภาพบุคคล โดยการจัดแสงในสตูดิโอภาพนิ่ง ใช้กล้อง Hasselblad 503CWD ในการถ่าย นำมา Dicut ด้วยโปรแกรม Plug-in (KnockOut2) ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS2 เพื่อเปลี่ยน Background แล้วนำมาอัดขยายขนาด 20×24 จำนวน 2 ภาพ

ผลการศึกษาพบว่า การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS2 โดยใช้คำสั่ง KnockOut2 สามารถ Dicut ภาพเส้นผมที่มีลักษณะทึบแสงและเป็นภาพที่มีรายละเอียดเล็กมาก ได้ภาพที่กลมกลืน กับ Background เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์

เพื่อการศึกษาการทำ Dicut ภาพเส้นผมด้วยโปรแกรม Plug-in (KnockOut2) ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS2

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถนำภาพที่ Dicut มาประกอบกับภาพอื่น หรือBackground สีต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาเรื่องการทำ Dicut ภาพเส้นผมด้วย โปรแกรม Plug-in (KnockOut2) ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS2 ศึกษาโดยการถ่ายภาพด้วยกล้อง กล้องถ่ายภาพ Hasselblad 503CWD CSW2 16Mpix digital back เลนส์ 80/2.8 CF และขาตั้งกล้อง Gitzo ทำการถ่ายบุคคลแฟชั่น หลังจากนั้นทำการ Dicut ภาพที่ได้ ด้วยโปรแกรม Photoshop SC2 ด้วยคำสั่ง KnockOut2 และเปลี่ยน Backgroundให้มองเห็นรายละเอียดของภาพที่ Dicut ชัดขึ้น แล้วนำภาพที่ได้ไปอัดขยายเป็นภาพผลงาน ขนาด 20×30 จำนวน 2 ภาพ


สรุปผลการศึกษา

ในการศึกษาเรื่องการทำ Dicut ภาพเส้นผมด้วยโปรแกรม Plug-in (KnockOut2) ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS2 พบว่า

ข้อดีของการ Dicut ภาพเส้นผม ด้วยโปรแกรม Plug-in (KnockOut2) ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS2

  1. ใช้เวลาในการ Dicut ไม่นาน
  2. รักษารายละเอียดของเส้นผมได้เป็นอย่างดี
  3. ประกอบเข้ากับ Background ได้อย่างกลมกลืน

ข้อเสนอแนะ

  1. โปรแกรม Plug-in (KnockOut2) สามารถใช้ได้กับ ภาพถ่ายที่มี Background ลักษณะเป็นสีพื้นเรียบ ๆ
  2. ในการถ่ายภาพเพื่อจะนำไป Dicut นั้น สีของ Background ไม่ควรกลมกลืนกับสีเส้นผมของแบบ
  3. ภาพต้นฉบับควรจะใช้กล้องที่มีความละเอียดสูง ถึงจะทำให้เห็นผลชัดเจน
  4. การจัดแสงในการถ่ายภาพ เพื่อจะนำไป Dicut นั้น ควรจัดแสงให้สัมพันธ์กับ Background ที่จะเปลี่ยน