CREATION OF MOTION GRAPHIC FOR CAT THERAPY

จัดทำโดย สรวงกนก สาจีน และ ฐิตาภา ศิลปไพบูลย์

หลักสูตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปีการศึกษา 2560


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เรื่อง การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง ศาสตร์แห่งแมวบำบัด มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อผลิตการผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง ศาสตร์แห่งแมวบำบัด และประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง ศาสตร์แห่งแมวบำบัด

กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการร้าน Cat Café healthy Juice สาขารังสิต จังหวัดปทุมธานี ทุกเพศทุกวัน จานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย สื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง ศาสตร์แห่งแมวบาบัด แบบประเมินคุณภาพสาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากผลการศึกษาระดับคุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง ศาสตร์แห่งแมวบำบัด โดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน พบว่า คุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง ศาสตร์แห่งแมวบาบัด อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย4.51 อยู่ในระดับ ดีมาก และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบำบัด” โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 40 คน พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับ ดีมาก

คำสำคัญ: โมชั่นกราฟิก, แมวบำบัด


วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1. เพื่อผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบาบัด” 1.2.2 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพที่มีต่อสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบาบัด” สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบาบัด” สาหรับกลุ่มตัวอย่าง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้สื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบาบัด”
 2. ได้ทราบถึงระดับคุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบาบัด” จากผู้เชี่ยวชาญ
 3. ได้ทราบถึงความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบำบัด”

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ประชากร
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการร้าน Cat Café Healthy Juice สาขารังสิต จังหวัดปทุมธานี ทุกเพศทุกวัย
 2. กลุ่มตัวอย่าง
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการร้าน Cat Café Healthy Juice สาขารังสิต จังหวัดปทุมธานี ทุกเพศทุกวัย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน
 3. ขอบเขตการศึกษา
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและประโยชน์ของการใช้แมวในการบรรเทา บำบัดรักษา และปรับสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักโดยมีเนื้อหาจากเอกสารและเว็บไซต์ โดยสื่อจะมีความยาวโดยประมาณ 4 นาที
  2. นำเสนอในรูปแบบสื่อโมชั่นกราฟิก
  3. ด้านเทคนิคที่ใช้ในการผลิตสื่อ คือเทคนิคโมชั่นกราฟิก เพราะเทคนิคโมชั่นกราฟิกนั้น มีความน่าดึงดูดต่อผู้ชม และมีลูกเล่นที่หลากหลาย ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานของสื่อได้ดี โปรแกรมในการผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบาบัด” ประกอบด้วยโปรแกรมดังต่อไปนี้
   1. โปรแกรมสาหรับทาภาพเคลื่อนไหว Adobe After Effect CC 2017
   2. โปรแกรมสาหรับตกแต่งภาพ Adobe Photoshop CC 2017
   3. โปรแกรมสาหรับออกแบบภาพ Adobe Illustrator CC 2017
   4. โปรแกรมสาหรับใส่เสียง Adobe Audition CC 2017
  4. ผู้เชี่ยวชาญ
   ในการประเมินผลคุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบำบัด” โดยแบ่งผู้เชี่ยวชาญในการประเมินดังต่อไปนี้

   1. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา จำนวน 2 คน
   2. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโมชั่นกราฟิก จำนวน 2 คน

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

 1. โมชั่นกราฟิก หมายถึง การสร้างภาพด้วยกราฟิกให้มีการเคลื่อนไหวได้ในหลากหลายมิตินิยมใช้กับเรื่องราวที่มีข้อมูลเยอะเข้าใจยากให้ออกมาในรูปแบบที่สนุก และเข้าใจง่ายมากขึ้น
 2. การบำบัด หมายถึง การรักษา การแก้ไขปัญหาสุขภาพตามการวินิจฉัยด้วยวิธีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยนักบำบัดเฉพาะทาง เช่น การฝังเข็ม กายภาพบำบัด ศิลปะบำบัด การจัดกระดูก ดนตรีบำบัด ธรรมชาติบำบัด แมวบำบัด
 3. สัตว์สังคม หมายถึง สัตว์ที่โดยธรรมชาติแล้วต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์ อาศัยพึ่งพากัน มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วไม่สามารถอยู่ลำพังเพียงคนเดียวได้ต้องอาศัยรวมกันอยู่เป็นหมู่เหล่า ติดต่อสัมพันธ์กันพึ่งพาอาศัย และอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกัน มนุษย์ได้รวมตัวกันสร้างวัฒนธรรมขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองจากด้านที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นด้านที่เป็นมนุษย์
 4. สภาวะทางอารมณ์ หมายถึง อารมณ์ของมนุษย์มีสองด้าน ด้านบวก และด้านลบ ด้านบวกเป็นต้นว่า ยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนาน หัวเราะ ในทางตรงข้าม ด้านลบก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย และจิตใจ

สรุปผลคุณภาพของสื่อจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ผลสรุปการศึกษาเรื่องการผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบาบัด” ผลการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบกราฟิก ด้านเทคนิคพิเศษโมชั่นกราฟิก และ กลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน หลังจากได้รับชมสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบาบัด” ได้ผลสรุปในแต่ละด้านดังนี้

 1. ผลสรุปการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา
  จากการประเมินคุณภาพของสื่อการศึกษาเรื่อง การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบำบัด” ในด้านเนื้อหา พบว่า เนื้อหาโดยรวมแล้วอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 เมื่อประเมินเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์ และด้านความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพที่เท่ากัน คือ อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 จึงสรุปได้ว่า เนื้อหามีความเหมาะสมดี ความสมบูรณ์ และความสอดคล้องของเนื้อหาเข้ากับวัตถุประสงค์ได้ดี
 2. ผลสรุปการประเมินคุณภาพด้านการนำเสนอข้อมูล
  จากการประเมินคุณภาพของสื่อการศึกษาเรื่อง การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบำบัด” ในด้านการนำเสนอข้อมูล พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้วอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 เมื่อประเมินเป็นรายด้านพบว่า ด้านลำดับขั้นตอนในการนำเสนอเนื้อหา อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 จึงสรุปได้ว่า สามารถนำเสนอข้อมูลให้คนดูเข้าใจได้โดยง่าย และลำดับขั้นตอนในการนำเสนอเนื้อหาได้ดี
 3. ผลสรุปการประเมินคุณภาพด้านการสื่อความหมาย และคุณประโยชน์ของสื่อโมชั่นกราฟิก
  จากการประเมินคุณภาพของสื่อการศึกษาเรื่อง การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบาบัด” ในด้านการสื่อความหมาย และคุณประโยชน์ของสื่อโมชั่นกราฟิก พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้วอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 เมื่อประเมินเป็นรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหาในสื่อทำให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของแมวมากขึ้นอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5 จึงสรุปได้ว่า สื่อสามารถทำให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณประโยชน์ของแมวมากขึ้น และสื่อยังมีประโยชน์ให้ความรู้แก่ผู้ชมอีกด้วย
 4. ผลสรุปการประเมินคุณภาพด้านภาพประกอบ
  จากการประเมินคุณภาพของสื่อการศึกษาเรื่อง การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบำบัด” ในด้านภาพประกอบ พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้วอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 เมื่อประเมินเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดองค์ประกอบกราฟิกมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 จึงสรุปได้ว่า ภาพกราฟิกสื่อความหมายได้ดี และการจัดองค์ประกอบมีความเหมาะสมสวยงาม
 5. ผลสรุปการประเมินคุณภาพด้านสีที่ใช้ในการออกแบบ
  จากการประเมินคุณภาพของสื่อการศึกษาเรื่อง การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบำบัด” ในด้านสีที่ใช้ในการออกแบบ พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้วอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 เมื่อประเมินเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเหมาะสมของสีที่ใช้ในภาพประกอบอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 จึงสรุปได้ว่า การเลือกใช้สีในงานโมชั่นกราฟิกอยู่ในระดับที่ ดีมาก
 6. ผลสรุปการประเมินคุณภาพด้านการใช้ตัวอักษร
  จากการประเมินคุณภาพของสื่อการศึกษาเรื่อง การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบำบัด” ในด้านการใช้ตัวอักษร พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้วอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.7 เมื่อประเมินเป็นรายด้านพบว่า ด้านความถูกต้องของตัวอักษร และด้านขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับคุณภาพที่เท่ากัน คืออยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 จึงสรุปได้ว่า การใช้ตัวอักษรในงานสื่อโมชั่นกราฟิกมีความเหมาะสม และถูกต้องมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมกับภาพประกอบได้ดี
 7. ผลสรุปการประเมินคุณภาพด้านภาพเคลื่อนไหว
  จากการประเมินคุณภาพของสื่อการศึกษาเรื่อง การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบำบัด” ในด้านภาพเคลื่อนไหว พบว่า เฉลี่ยโดยรวมแล้วอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 เมื่อประเมินเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเชื่อมโยงของแต่ละฉากมีความเหมาะสมกันอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 จึงสรุปได้ว่า การเคลื่อนไหวของภาพมีความเชื่อมโยงกัน และการลำดับภาพเคลื่อนไหวมีความต่อเนื่องกัน
 8. ผลสรุปการประเมินคุณภาพด้านเสียงประกอบสื่อ
  จากการประเมินคุณภาพของสื่อการศึกษาเรื่อง การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบำบัด” ในด้านเสียงประกอบสื่อ พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้วอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 เมื่อประเมินเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเหมาะสมของเสียงบรรยายอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5 จึงสรุปได้ว่า เสียงเอฟเฟคมีความสมจริง เสียงดนตรีมีความชัดเจนเหมาะสมกับสื่อ
 9. ผลสรุปการประเมินคุณภาพด้านการตัดต่อ
  จากการประเมินคุณภาพของสื่อการศึกษาเรื่อง การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบำบัด” ในด้านการตัดต่อ พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้วอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 เมื่อประเมินเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการตัดต่อภาพมีความต่อเนื่องความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5 จึงสรุปได้ว่า การตัดต่อภาพมีความคมชัด และตัดต่อภาพได้ต่อเนื่องกัน

สรุปผลความคิดเห็นที่มีต่อสื่อจากกลุ่มตัวอย่าง

จากการประเมินพึงพอใจที่มีต่อสื่อ การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบำบัด” จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 40 คนพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 25-30 ปี

 1. ด้านเนื้อหาข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 จึงสรุปได้ว่า สื่อมีเนื้อหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วเข้าใจง่าน
 2. ด้านการออกแบบกราฟิก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 จึงสรุปได้ว่า ภาพสามารถสื่อความหมายให้ผู้รับชมเข้าใจได้โดยง่าย และมีความสวยงามเหมาะสม
 3. ด้านการนำเสนอสื่อ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ากับ 0.54 จึงสรุปได้ว่า ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวสามารถสื่ออกมาให้ผู้รับชมเข้าใจได้โดยง่าย

ปัญหาและอุปสรรค

การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบาบัด” ตลอดจนการประเมินคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญและประเมินความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างได้พบปัญหาและอุปสรรคดังนี้

 1. ในการทำสื่อแต่ละขั้นตอนมีการใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างมาก จึงทำให้สื่อโมชั่นกราฟิกภาพออกมาไม่ละเอียดมากนัก
 2. เสียงสามารถปรับให้มีความคมชัดและสม่ำเสมอได้มากกว่านี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ
  1. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการออกแบบกราฟิก
   ด้านการออกแบบกราฟิกควรเพิ่มในส่วนของพื้นหลัง ให้ดูน่าสนใจมากขึ้น หรือเพิ่มคาเรคเตอร์ของคนและแมวให้ดูน่าสนใจมากขึ้น และในส่วนของตัวหนังสือที่เป็นซับไทเทิล ควรทำให้อ่านง่ายขึ้น ในบางจุดตัวหนังสือจมไปกับพื้นหลังทำให้อ่านยาก
  2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านเนื้อหาข้อมูล
   พื้นหลังของเนื้อหาที่เป็นซับ ควรมีความชัดเจนกว่านี้ และมีบางจุดที่ตัวหนังสือยังตกหล่นและสะกดคาผิด เช่น ร้อยล่ะ ควรเป็น ร้อยละ
 2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่าง
  1. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านเนื้อหาข้อมูล
   ตัวอักษรอ่านยากจมไปกับสีพื้นหลัง ควรทาแถบข้อความเพื่อเน้นให้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้น
  2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านโมชั่นกราฟิก
   รูปแบบการนาเสนอช้าเกินไป ในบาง shot รูปภาพและหลักการเคลื่อนไหวยังไม่ละเอียดมากนัก

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้วิจัย

 1. ควรสร้างคาแร็คเตอร์ตัวละครให้เข้ากันมากกว่านี้
 2. การผลิตสื่อ มีข้อจากัดด้านเทคนิคการเคลื่อนไหวในบางช่วง ผู้วิจัยควรศึกษาหาความรู้ด้านเทคนิคเพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ผลิตสื่อเพื่อปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น
 3. ควรเรียนรู้โปรแกรมปรับแต่งเสียง เพื่อควบคุมเสียงให้ดียิ่งขึ้น
 4. ควรใส่กล่องข้อความ footer ให้มีสีตัดกับตัวอักษรเพื่อให้อ่านซับง่ายยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ศาสตร์แห่งแมวบาบัด” ได้ข้อเสนอเพิ่มเติมจากคณะกรรมการในสอบปริญญานิพนธ์ในการปรับปรุงให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้

 1. ตัวหนังสือกลืนกับสีพื้นหลังทาให้ในบางช่วงมองไม่เห็นตัวหนังสือ
 2. การเคลื่อนไหวของสื่อช้าเกินไป
 3. ควรสร้างคาแร็คเตอร์ตัวละครให้เข้ากันมากกว่านี้
 4. ควรปรับเสียงให้มีความคมชัดขึ้น และเพิ่มเสียงเอฟเฟคในช่วงแรก

รับชมผลงาน