Infograhic production of Media law in copyright of Alphabet letters in Multimedia

จัดทำโดย พนัชกร ใสแจ่ม และ กนกวรรณ คำใสแสง

หลักสูตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปีการศึกษา 2560


บทคัดย่อ (ABSTRACT)

ปัจจุบันมักจะพบเห็นว่า มีคดีละเมิดลิขสิทธิ์ฟอนต์อยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ฟอนต์ เหตุเพราะไม่รู้ว่า มีตัวกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ฟอนต์อยู่และไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ปริญญานิพนธ์การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้านมัลติมีเดีย กรณีการใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการให้ความรู้เรื่อง การใช้ฟอนต์ ให้ถูกลิขสิทธิ์ ที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจมากขึ้น แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการกระทำที่เสี่ยงหรือเข้าข่าย ผิดกฎหมายในงานด้านมัลติมีเดีย โดยจะใช้เทคนิคอินโฟกราฟิกที่มีความคล่องตัวในส่วนของการนำเสนอเนื้อหาให้กระชับ รวดเร็ว และเกิดความเข้าใจง่าย กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน คือ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 4 ปี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้านมัลติมีเดียกรณี การใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์ แบบประเมินคุณภาพสื่อสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านออกแบบกราฟิก ด้านการออกแบบกราฟิก และแบบประเมินความคิดเห็นสำหรับกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้านมัลติมีเดียกรณี การใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์ จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้าน ด้านละ 1 ท่าน พบว่า คุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิกด้านเนื้อหา อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ด้านออกแบบกราฟิก อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ด้านการออกแบบกราฟิก อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้านมัลติมีเดียกรณี การใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์ จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน พบว่า อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.29 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

คำสำคัญ: อินโฟกราฟิก,กฎหมาย,ฟอนต์


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้านมัลติมีเดีย กรณีการใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์
 2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้าน มัลติมีเดีย กรณีการใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ
 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงาน ด้านมัลติมีเดีย กรณีการใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์ สำหรับกลุ่มตัวอย่าง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ได้สื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้านมัลติมีเดีย กรณีการใช้ฟอนต์ให้ ถูกลิขสิทธิ์
 2. ได้รับรู้ถึงระดับคุณภาพที่มีต่อสื่อสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้าน มัลติมีเดีย กรณีการใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ
 3. ได้รับรู้ถึงระดับความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้านมัลติมีเดีย กรณีการใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์ สำหรับกลุ่มตัวอย่าง

ขอบเขตการศึกษา

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
  ในการศึกษาเรื่องการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้านมัลติมีเดีย กรณี การใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์ เป็นสื่อที่ให้ความรู้ด้านการกระทาที่จะเสี่ยงหรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย ในงานด้านมัลติมีเดีย โดยสื่อจะมีความยาวประมาณ 4 นาที มีการนาเสนอเนื้อหาในสื่ออินโฟกราฟิกดังต่อไปนี้

  1. ความหมายของลิขสิทธิ์
  2. ลิขสิทธิ์ฟอนต์
   1. ฟอนต์ฟรี
   2. ฟอนต์ที่มากับ Windows
   3. ฟอนต์เสียเงิน
 2. ขอบเขตด้านเทคนิค
  โปรแกรมในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้านมัลติมีเดีย กรณีการใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์ ประกอบไปด้วยโปรแกรมดังต่อไปนี้

  1. โปรแกรมสำหรับทำภาพเคลื่อนไหว Adobe After Effect
  2. โปรแกรมสำหรับออกแบบภาพ Adobe Illustrator
  3. โปรแกรมสำหรับใส่เสียงบรรยายตัดต่อวิดีโอ Adobe Premier Pro
 3. ประชากร
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2560
 4. กลุ่มตัวอย่าง
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 4 ปี จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
 5. ผู้เชี่ยวชาญ
  ในการประเมินผลงานโดยแบ่ง ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินงาน ทั้งหมด 3 คน ดังนี้

  1. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 คน
  2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกและความสวยงาม 1 คน
  3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคพิเศษอินโฟกราฟิก 1 คน

นิยามศัพท์เฉพาะ

 1. กฎหมาย หมายถึง คำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์ซึ่งผู้มีอานาจสูงสุดหรือ รัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้บัญญัติขึ้น ห้ามมิให้ผู้ใดฝ่าฝืน มีสภาพบังคับ
 2. สื่อสารมวลชน หมายถึง การติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น โดยมีกระบวนการขั้นตอนและรูปแบบเป็นทางการเสมอ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวข้อมูลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมให้ประชาชนในสังคมได้รับรู้ โดยมีสื่อมวลชน เป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการสื่อสาร
 3. มัลติมีเดีย หมายถึง การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ โดยผ่านกระบวนการทาง ระบบคอมพิวเตอร์
 4. อินโฟกราฟิก หมายถึงการนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิก เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชม เข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จาเป็นจะต้องมี ผู้นาเสนอเข้ามาช่วยขยาย ความเข้าใจอีก
 5. ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่ม โดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองใน การสร้างสรรค์โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ โดยไม่ต้องจดทะเบียน

รับชมผลงาน