การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ อินโฟกราฟิกในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

The development of o […]

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) เพื่อส่งเสริมการรับรู้ภารกิจและภาพลักษณ์กระทรวงกลาโหม

Production of infogr […]

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “หลักการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์”

Production Infograph […]

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “อันตรายของสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อหมู”

Infographic Producti […]

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกรูปแบบแอนิเมชั่น 2 มิติเรื่อง “ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์”

Produce of Animate I […]

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกส์รูปแบบแอนิเมชันเรื่อง “การจัดองค์ประกอบภาพ”

จัดทำโดย วิภาวีร์ ทอ […]

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “สุนัขกินกระดูกจะทำให้เป็นโรคลำไส้จริงหรือ”

จัดทำโดย ดนุชา เป็นไ […]

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้านมัลติมีเดีย กรณีการใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์

Infograhic productio […]

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

The development of i […]

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกนําเสนอสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Infographic to prese […]

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ถูกต้อง

The Production of In […]

การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี

Production Media for […]