จัดทำโดย ศุภชัย นามศักดิ์;ปรัชญา ปานม่วง

สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปีการศึกษา 2558


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยผู้จัดทำปริญญานิพนธ์ ได้ทำปริญญานิพนธ์เรื่องการผลิตสื่อสารคดีเรื่อง ศิลปะในการเลือกไม้ สู่เครื่องดนตรีสากล (กีตาร์โปร่ง) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อสารคดีเรื่อง ศิลปะในการเลือกไม้ สู่เครื่องดนตรีสากล (กีตาร์โปร่ง) โดยมีวิธีศึกษาด้วยการสร้างสื่อสารคดี ตามขั้นตอนก่อนการผลิต คือ วางแผนเพื่อกำหนดเนื้อหาของสื่อสารคดีตามความเหมาะสม สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกีตาร์โปร่ง ข้อมูลของไม้ชนิดต่าง ๆ ที่สำหรับใช้ผลิตกีตาร์โปร่ง และข้อมูลของช่างทำกีตาร์โปร่ง จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นสตอรี่บอร์ด ซึ่งจะมีรายละเอียดในส่วนของเนื้อหา ขนาดภาพ และมุมกล้อง ส่วนในขั้นตอนการผลิตก็ได้ติดต่อช่างทำกีตาร์โปร่งเพื่อขอความกรุณาในการขอสัมภาษณ์และขอไปถ่ายทำสื่อสารคดี โดยทำการเก็บภาพที่ต้องการตามสตอรี่บอร์ด จึงทำให้ในส่วนของการถ่ายทำนั้นผ่านไปได้ด้วยดี จนได้ไฟล์วิดีโอที่ถ่ายทำทั้งหมด สุดท้ายขั้นตอนหลังการผลิตก็ได้ทำการนำไฟล์วิดีโอมาทำการตัดต่อและลำดับเรื่องตามบทพร้อมทั้งทำการเพิ่มกราฟิกและ เอฟเฟคต่าง ๆ สุดท้ายจึงทำการใส่เสียงประกอบ เพื่อให้สื่อนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จนได้สารคดีเรื่อง ศิลปะในการเลือกไม้ สู่เครื่องดนตรีสากล ความยาวประมาณ 15 นาที กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ของคณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเป็นนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชา เทคนิคพิเศษและการรวมภาพ จำนวน 30 คน และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิต และผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง ผลการศึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้านพบว่า ได้ทำการประเมินด้านเนื้อหาของสื่อสารคดี มีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (x ̅ = 5) ด้านกระบวนการผลิต มีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก (x ̅ = 5) และด้านเสียง มีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี (x ̅ = 4.5) ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ด้านเทคนิคภาพและเสียง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี (x ̅ = 4.01) ด้านกระบวนการผลิตสื่อ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี (x ̅ = 3.86) ด้านคุณภาพของสื่อ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี (x ̅ = 3.68)

คำสำคัญ: รายการสารคดี, เครื่องดนตรีสากล, กีตาร์โปร่ง, ศิลปะ


คำนิยามศัพท์เฉพาะ

  1. รายการสารคดี หมายถึง รายการที่นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง โดยนำเสนอเนื้อหาสาระด้วยภาพ เสียงบรรยาย และอาจมีการสัมภาษณ์พยาน หรือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ มักจะนำเสนอประเด็นทางสังคม การเมืองและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว เป็นต้น
  2. เครื่องดนตรีสากล หมายถึง เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นในวงออร์เคสต้า ซึ่งปกติจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก เพราะส่วนใหญ่จะใช้ซ้อมอยู่แต่ในโรงละครหรือวางโชว์อยู่ในร้านขาย ซึ่งก็จะมีราคาแพงอีกด้วย เครื่องดนตรีสากลนั้นจะไม่ค่อยนิยมเล่นแค่เพียงชิ้นใดชิ้นเดียวโดยส่วนใหญ่จะนิยมเล่นบรรเลงกันหลาย ๆ เครื่องดนตรีโดนจะมีการแบ่งท่อนให้เครื่องดนตรีแต่ละชนิดได้เล่นโชว์ ซึ่งเครื่องดนตรีสากลนั้นแปบออกเป็น 4 ประเภท มีเครื่องสาย, เครื่องตีกระทบ, เครื่องลมไม้และคีย์บอร์ด
  3. กีตาร์โปร่ง หมายถึง เครื่องดนตรีสากลชนิดหนึ่ง ซึ่งจัดเป็นพวกเครื่องสาย โดยทั่วไปมักจะเล่นด้วยนิ้วมือซ้ายและ ใช้ดีดด้วยนิ้วมือขวาหรือใช้ปิ๊กดีดกีตาร์ เสียงของกีตาร์นั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนของสายทำให้เกิดเสียงดังก้อง กีตาร์โปร่งนั้นจะมีลำตัวโปร่ง ไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการเล่นกีตาร์ และกีตาร์โปร่งนั้นเป็นเครื่องดนตรีสากลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนปัจจุบันนี้ไม่ต้องมองหาวงออร์เคสต้าก็สามารถพบเห็นกีตาร์โปร่งได้ทั่ว ๆ ไป
  4. ศิลปะ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ ปัญญา และทัศนคติ รวมทั้งทักษะความชำนิ ชำนาญของมนุษย์ เช่นกันกับศิลปะในการทำกีตาร์โปร่ง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะฝีมือทางด้านงานไม้และความชำชาญในการเลือกไม้ สำหรับนำมาทำกีตาร์โปร่ง เพราะว่ากีตาร์โปร่งนั้นโดยทั่วไปจะใช้ไม้หลากหลายชนิดเพื่อนำมาใช้ประกอบเป็นกีตาร์โปร่ง 1 ตัว ซึ่งในกีตาร์โปร่ง 1 ตัว นั้นก็จะมีส่วนประกอบต่าง ๆ มากมายเพื่อทำให้กีตาร์โปร่งนั้นเกิดเสียงได้ ดังนั้นปัจจัยหลักที่จะทำให้กีตาร์โปร่งนั้นมีเสียงที่ดี มีความคมชัดของเสียง หรือมีความเป็นสากลนั้นก็อยู่ที่การเลือกใช้ไม้ไม้เพื่อนำมาทำกีตาร์โปร่ง เพื่อให้กีตาร์โปร่งนั้นเสร็จออกมามีรูปร่างสวยงาม สีสันถูกใจ และที่สำคัญคือเสียงต้องดี

ผลงานนักศึกษา