โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สลิตตา สาริบุตร

ปี : 2559

รายละเอียดวิชา

เอกสารประกอบการสอนวิชา 05-211-204 การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) ผู้สอนได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน 1) เข้าใจแนวคิดและนโยบายที่สำคัญของการสื่อสารทางการตลาด 2) เข้าใจการเลือกตลาดเป้าหมาย แนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน 3) สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด 4) สามารถกำหนดงบประมาณ การประเมินผลและการควบคุมโปรแกรมการสื่อสารทางการตลาด และ 5) ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ผู้สอนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 หน่วยการเรียน ได้แก่ 1) การสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 2) การวางแผนและงบประมาณการสื่อสารการตลาด 3) หลักการโฆษณา 4) การสร้างสรรค์โฆษณา 5) การขายโดยบุคคล 6) การประชาสัมพันธ์ 7) การส่งเสริมการขาย 8) การตลาดทางตรง 9) การวัดและประเมินผลการสื่อสารทางการตลาด และ 10) จริยธรรม จรรยาบรรณ การสื่อสารทางการตลาด ซึ่งในแต่ละหน่วย จะมีกรณีศึกษา (Case-Based Learning) เพื่อให้นักศึกษาใช้ฝึกทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ในด้านการสื่อสารการตลาด และเสริมการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้สอนได้ปรับปรุงเอกสารการสอน เพื่อปรับปรุงเนื้อให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด และปรับปรุงกรณีศึกษาบางบทเรียน

ผู้สอนหวังว่า เอกสารนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณแหล่งวิชาความรู้ที่อ้างอิงมาใช้ประกอบการสอนในเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้

Download: วิชา 05-211-204 การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)