Stop Motion Media Production about How to make Sushi roll

จัดทำโดย ณัฐพล สมมุติรัมย์;พิรชัช ชุติมาวลัยกุล;นัทศานติ์ หันหาบุญ

หลักสูตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปีการศึกษา 2560


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เรื่องการผลิตสื่อสต๊อปโมชั่นเรื่องวิธีการทำซูชิโรล มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อสต๊อปโมชั่นเรื่อง วิธีการทำซูชิโรล และเพื่อประเมินคุณภาพของสื่อ เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสต๊อปโมชั่น เรื่อง วิธีการทำซูชิโรล ของกลุ่มตัวอย่างและประเมินคุณภาพของสื่อของผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการศึกษา ผู้วิจัยได้ทำการค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้อง มีแหล่งอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อผลิตผลงานตามกระบวนการ โดยมีการตรวจสอบตามกระบวนการเตรียมการผลิต กระบวนการผลิต และหลังการผลิต เมื่อผลงานสำเร็จแล้ว นำผลงานไปเสนอเพื่อปรับปรุงกับอาจารย์ที่ปรึกษาและวัดผลคุณภาพของสื่อโดยใช้แบบประเมินคุณภาพของสื่อสำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุงสื่ออีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงนำเสนอสื่อต่อกลุ่มตัวอย่าง คือ บัณฑิตจบใหม่ และบุคคลว่างงาน อายุ 20-35 ปี จำนวน 45 คน เพื่อทำแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสื่อ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง โดยผู้ศึกษาจะทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดแหล่งในการเก็บข้อมูล คือ ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศน์ และท่าเรือวังหลัง เพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยใช้เครื่องมือในการศึกษา คือ สื่อสต๊อปโมชั่น เรื่อง วิธีการทำซูชิโรล และแบบสอบถามระดับความคิดเห็นที่มีต่อสื่อ

ผลจากการศึกษาสรุปว่า การผลิตสื่อสต๊อปโมชั่น เรื่อง วิธีการทำซูชิโรล มีผลการประเมินคุณภาพจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.58 อยู่ในระดับคุณภาพมาก ด้านภาพนิ่งและภาพกราฟิกของสื่อ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.68 จัดอยู่ในระดับคุณภาพมาก ด้านข้อความ ตัวอักษรของสื่อ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.38 จัดอยู่ในระดับคุณภาพมาก ด้านการเคลื่อนไหวและเทคนิคของสื่อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.52 จัดอยู่ในระดับคุณภาพมาก และด้านเสียงประกอบของสื่อ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.72 ระดับคุณภาพมาก ส่วนการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.71 รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยในระดับมาก ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญและจากกลุ่มตัวอย่าง ควรลดเสียงประกอบฉากให้เบาลง เพิ่มเนื้อหาให้เยอะขึ้น เพิ่มหน้าของซูชิให้มากขึ้น

คำสำคัญ: การผลิตสื่อ , สต๊อปโมชั่น , ซูชิโรล


ผลงานนักศึกษา