โดย : หฤทัย  ตันกุละ

ปี :  2561

บทคัดย่อ

คู่มือการปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมขั้นตอน แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งแสดงขั้นตอนในลักษณะของแผนภูมิ (Flowchart) โดยอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Download: คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรียน