โดย วิริยา สมบูรณ์ผล

ปี 2563

สาระสังเขป


เอกสารประกอบการอบรมเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง การดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรม EndNote การตั้งค่าและการใช้งานโปรแกรม EndNote การสร้างรูปแบบบรรณานุกรมและการใช้งานโปรแกรม EndNote ใน Microsoft Word และปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางในการแก้ไข ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่พึ่งเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม EndNote หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมมาบ้างแล้ว เพื่อใช้งานโปรแกรมในการช่วยแทรกการอ้างอิงภายในเนื้อหาและการจัดทำรายการบรรณานุกรมท้ายบทความหรือท้ายเล่มได้


Download : เอกสารประกอบการอบรม การใช้งานโปรแกรม EndNote X9 ในการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชัน Desktop