โดย เทียมเมฆ ไชยคง

ปี 2563


สาระสังเขป

คู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จึงได้มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาเล่มนี้ ได้รวบรวมจัดทำขึ้นโดยยึดถือตามหน้าที่ ภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ของกองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานเป็นระบบ สามารถกำหนดการทำงาน ควบคุมงาน ติดตาม การทำงาน และได้ใช้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ในคู่มือฉบับนี้จะประกอบไปด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต คำจำกัดความ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง กระบวนการในการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ครบทุกขั้นตอน โดยนำเสนอในลักษณะของแผนภูมิ (Flowchart) พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน แนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ตลอดจนข้อปฏิบัติที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา


Downloadการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี