โดย กุลฉัตร กิ้มซ้าย

ปี 2563


สาระสังเขป

คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ตามกฎ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งสาระสำคัญของคู่มือฉบับ ประกอบไปด้วย ขั้นตอนและกระบวนการการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์


Download:คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร