โดย กรกมล พงษ์เจริญ

ปี 2565


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นโดยยึดภาระงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานด้านการรับเงินรายได้อย่างเป็นระบบ โดยสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้ จะกล่าวถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานในระบบบัญชีสามมิติ (ERP)กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ในการลดข้อผิดพลาด และทำให้ผู้ปฏิบัติงานสำเร็จสัมฤทธิ์ผล บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Download: คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี