โดย วิภาดา บุญประกอบ

ปี 2564


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงานเงินทดรองราชการผ่านระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับงานเงินทดรองราชการผ่านระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้วยโปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2012 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพลดความผิดพลาด สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้ และเป็นไปตามกระบวนการทำงานของโปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2012 โดยไม่ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างโปรแกรม


Download: คู่มือการปฏิบัติงานเงินทดรองราชการผ่านระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้วยโปรแกรม Microsoft Dynamic AX 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี