โดย นฤมล จิตตะคาม

ปี 2564


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด บกพร่องในการปฏิบัติงาน และการเบิกค่าใช้จ่ายจึงได้รวบรวมขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของนักศึกษามาเรียบเรียงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นตามระเบียบและแนวทางเดียวกัน


Download: คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี