โดย มัทณา ใจปทุม

ปี 2564


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงาน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฉบับนี้ ในเนื้อหาจะประกอบด้วยข้อมูล หลักการและวิธีการปฏิบัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนในการปฏิบัติงาน ข้อควรระวังและสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เฉพาะในส่วนที่เป็นการดำเนินงานของฝ่ายบัญชีกองคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นหลัก โดยเริ่มตั้งแต่หน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต่ออธิการบดีผ่านกองนโยบายและแผน ฝ่ายบัญชีกองคลังได้รับเอกสารโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ การสร้างรหัสงบประมาณ และการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายงานต่อผู้ตรวจจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ผู้อ่านทราบที่มาที่ไปและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมด


Download: คู่มือการปฏิบัติงาน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี