โดย กัณฐิกา อ่วมพันธ์

ปี 2564


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงาน “การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีสำหรับการเรียนการสอน รายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานของนักวิชาการศึกษา สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ทราบขั้นตอนของการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้


Downolad :คู่มือการปฏิบัติงาน “การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีสำหรับการเรียนการสอน รายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”