Study of antioxidant and chlorophyll contents in water snowflake leaves (bua ba) cultivated in pathum thani province

โดย ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ และนวพร ลาภส่งผล

ปี 2562


บทคัดย่อ

เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ จัดทำเพื่อนำเสนอผลการจัดดำเนินโครงการถ่ายทอดวิชาชีพเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวเหลือทิ้ง และบัวหลวง ณ กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และชมรมผู้สูงอายุกระแชง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยเป็นโครงการบริการวิชาการด้วยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่เพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ร่วมกับกลุ่มชุมชน ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 2  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 16  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 3 วันที่ 22  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อไป


Download : Study of antioxidant and chlorophyll contents in water snowflake leaves (bua ba) cultivated in pathum thani province