โดย อทิตยา วิมลเมือง

ปี 2565


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงาน “ การดำเนินงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “ เป็นคู่มือที่อธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาทิ การตรวจสอบเอกสารการขอฝึกอบรมในสถานประกอบการ การขออนุมัติงบประมาณในการฝึกอบรมในสถานประกอบการ การรายงานความก้าวหน้าในการฝึกอบรมในสถานประกอบการหรือการรายงานผลการฝึกอบรมในสถานประกอบการและการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างละเอียดครบถ้วนทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานการดำเนินงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องแนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)


Download : คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี