โดย รุ่งอรุณ โนท้ง

ปี 2565


สาระสังเขป

การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    ได้มีการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการบริหารดำเนินการในการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปให้แก่หน่วยงานดำเนินงานการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปมีอยู่จำกัด แต่ถ้าหากมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไปด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยจะได้มีแนวทางในการบริหารจัดการบุคลากรกลุ่มพนักงานราชการทั่วไปได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ดังนั้นผู้จัดทำจึงศึกษาวิเคราะห์ค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการทั่วไป และศึกษาแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป มหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนอัตรากำลัง และมีข้อมูลการใช้เงินงบประมาณในการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


Download: การใช้จ่ายค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 และแนวโน้มค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ของพนักงานราชการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี