โดย ศีจุฑา ปอน้อย

ปี 2565


คำนำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นจนทำให้โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งนวัตกรรม มีการเคลื่อนไหวทาง เทคโนโลยีตลอดเวลา และได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ผลงานเชิงวิเคราะห์การเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2564 จึงเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บุคคลภายในและ บุคคลภายนอกได้รับทราบอย่างครบถ้วน รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์บนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและกำลังจะ เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต


Download: ผลงานเชิงวิเคราะห์ การเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2564