โดย ณฐอร กรีฬา

ปี 2565


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานแผนและงบประมาณ ที่ผู้เขียนรับผิดชอบในงานดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Download: คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี