การใช้แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านทักษะภาษาอังกฤษ

By Meng Yan Ling

Year 2022


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านทักษะภาษาอังกฤษ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านทักษะภาษาอังกฤษ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 30 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านทักษะภาษาอังกฤษ 2) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของการใช้แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านทักษะภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เท่ากับ 82.27/81.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80ที่ตั้งสมมติฐานไว้ ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านทักษะภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม (=4.87, SD=0.23) และผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ( =4.40, SD=0.58) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม (=4.53, SD=0.50)


Abstract

The objectives of this study were to: 1) study the efficiency of the use of artificial intelligence application to enhance secondary students’ learning achievement with individual difference skills in English language, 2) compare the students’ learning achievement between pre-test and post-test scores, and 3) study the students’ satisfaction towards the use of artificial intelligence application to enhance learning achievement with individual difference skills in English language.

The sample group consisted of 30 students studying in a secondary school in the first semester of the academic year 2022. They were drawn by purposive sampling technique. The research instruments included an artificial intelligence application to enhance students’ learning achievement with individual difference skills in English language, assessments on content quality and media quality, learning achievement tests, and a questionnaire for evaluating student satisfactions.

The research results revealed that: 1) the efficiency of the use of artificial intelligence application to enhance learning achievement of secondary students with individual difference skills in English language (E1/E2) was 82.27/81.00 which was higher than the set criteria of 80/80. The evaluation of content for the artificial intelligence application to enhance learning achievement of secondary students with individual difference skills in English language by the experts was totally appropriate at the highest level (=4.87, SD=0.23), and the evaluation of media by the experts was also totally appropriate at a good level (=4.40, SD=0.58). 2) The post-test scores were differently higher than the pre- test scores at the .05 level of significance, and 3) the students’ satisfaction towards using artificial intelligence application to enhance learning achievement of secondary students with individual difference skills in English language was at the highest level as well (=4.53, SD=0.50).


Download : Use of artificial intelligence application to enhance learning achievement of secondary students with individual difference skills in English language