โดย วราภรณ์ รักคุณ

ปี 2567


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกันในงานภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Download: คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี