โดย เณศรา แก้วคง

ปี (2567)


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมสารละลายและอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนในรายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เพื่อให้การเตรียมสารละลายที่ได้มีความเข้มข้นและได้ปริมาตรตามที่ต้องการอย่างถูกต้อง และเตรียมอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันและสามารถทำงานแทนกันได้


Download: คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมสารละลายและอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนในรายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี