การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัสด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก

Growth Inhibition on […]