กลยุทธ์ทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร

The influences of ma […]

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจ ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุน ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

The Relationship Bet […]

ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองกับส่วนประสมทางการตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ค้าในตลาดนัดสวนจตุจักร

The Relationship bet […]

ภูมิปัญญาเครื่องประดับเงิน : ปัญหาด้านรูปแบบในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Silver Jewelry of wi […]

การศึกษากลยุทธ์การตลาดของบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของลูกค้าบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

The Study of Marketi […]