การศึกษาการหมักเอทานนอลจากกากน้ำตาลด้วย Saccharomyces cerevisiae RIT 02 และ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339

The Study on Ethanol […]

การศึกษาการหมักแบบต่อเนื่องสำหรับการผลิตเอทานนอลจากกากน้ำตาล ด้วย Saccharomyces cerevisiae RIT 02

A Study on Continuou […]