การใช้ประโยชน์ข้าวฟ่างหวานเพื่อพลังงานทดแทน

Utilization of Sweet […]

การศึกษาการหมักแบบต่อเนื่องสำหรับการผลิตเอทานนอลจากกากน้ำตาล ด้วย Saccharomyces cerevisiae RIT 02

A Study on Continuou […]

การศึกษาสัณฐานวิทยาของเชื้อผสมระหว่าง Trichoderma reesei RT-P1 และ Saccharomyces cerevisiae RT-P2 เพื่อการผลิตเอทานอล

A Study on Morpholog […]