การประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือประเภทคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

Assessment of invent […]

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

An analysis of the i […]

การประเมินระบบการควบคุมภายในทางบัญชีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาสถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง

Internal audit evalu […]

การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน : กรณีศึกษา กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

An Assessment of Int […]

การควบคุมภายในทางบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Internal Accounting […]

การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในกรณีศึกษา : กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

An Assessment of Int […]