การศึกษาทดลองผลิตภาพเคลื่อนไหวตามแนวคิด Bullet–Time Photography โดยการทดลองถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวด้วยกล้องภาพนิ่ง Single Use Camera

ตัดต้ จัดทำโดย: สุทธ […]

การศึกษารูปแบบการตัดต่อแบบมองทาจและแบบคู่ขนานสำหรับภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการรณรงค์การปลูกต้นไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร

The Study of Montage […]

การพัฒนารายการกีฬาทางโทรทัศน์ด้วยเทคนิคการตัดต่อลำดับภาพ กรณีศึกษา: รายการเส้นทางกีฬาของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

Development of a Tel […]