ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

The factors related […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคสำหรับใช้ในบ้านพักอาศัย ในเขตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

Marketing Factors Af […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าถักไทยกรณีศึกษา บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด

Purchasing Decision […]

การตัดสินใจซื้อสินค้าในดีสเคาน์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Decisions to Buy Pro […]