มุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่มีต่อระดับการใช้เทคนิคการบัญชีบริหารในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Retail entrepreneur’ […]

วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักบัญชีด้านนโยบายบัญชีตามหลักความระมัดระวังและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Analysis of Accounta […]

ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

Demand for Developme […]

นโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Accounting policy to […]

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

Accrual accounting m […]

ปัญหาการทำบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐGFMIS Web Online ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจังหวัดนครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Accounting operation […]

การคำนวณต้นทุนงานสั่งทำสำหรับการรับทำบัญชี เพื่อกำหนดราคารับทำบัญชี : กรณีศึกษา บริษัท ไทย บิซิเนส แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด

Analyzing jpb order […]

การประเมินระบบการควบคุมภายในทางบัญชีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาสถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง

Internal audit evalu […]

เปรียบเทียบระบบการเงินและบัญชีโรงเรียนเอกชน : ก่อนและหลังการประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

เปรียบเทียบระบบการเง […]

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานบัญชีด้านรายรับ : กรณีศึกษา ฝ่ายบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Problems and Guided […]

การควบคุมภายในทางบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Internal Accounting […]