ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ในจังหวัดปทุมธานี

The Knowledge and Un […]

การใช้บัญชีบริหารเพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดปทุมธานี

Managerial Accountin […]

ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเพื่อการจัดการ ของผู้จัดการฝ่ายบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล สระบุรี

Factors Affecting to […]

ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

Knowledge and Unders […]

ทัศนคติของผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีต่อการตกแต่งบัญชี

The Creative Account […]