การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณเสียงในห้องประชุมโดยใช้การแปลงฟูริเยร์แบบเร็วร่วมกับตัวกรองดิจิตอล จำกัด

Studying and Improvi […]

การพัฒนาเทคนิคเวคเตอร์ควอนไทซ์เซชั่นสำหรับการบีบอัดสัญญาณเสียง

Enhancement vector q […]

ประสิทธิภาพของ LPC และ LSP ในการรู้จำแนวทางเดินเสียงพูดภาษาไทย ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม

AN EFFICIENT OF LPC […]