การศึกษาปัญหาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองในเขตปริมณฑล

A Study of e-Auction […]

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก ตลาดกลางการประมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) กรณีศึกษา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

Affecting Factors on […]

การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการใช้งานระบบประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

The Current Situatio […]