อิทธิพลระหว่างการรับรู้ความสามารถในตนเอง การรับรู้ลักษณะงานที่ตนปฏิบัติและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่

Influence of perceiv […]

การประเมินการบริหารจัดการของผู้บริหารเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี

Self Assessment of t […]