การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยการนำแนวคิดระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ กรณีศึกษา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ลักษณะฝากขาย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Application of lean […]

การปรับปรุงคุณภาพการผลิตโดยใช้เทคนิคการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและลีน : กรณีศึกษา กระบวนการหยอดกาว RTV

Productivity Improve […]

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิคของลีน :กรณีศึกษา สายการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ไอคิวอินวิชั่น(โทมาฮ็อก)

Increasing efficienc […]

การปรับปรุงกระบวนการประกอบแผงวงจรรวมตามแนวทางการผลิตแบบลีนและการบริหารคุณภาพด้วยซิกส์ ซิกม่า

Integrated Circuit A […]

การลดระยะเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิต โดยการประยุกต์ในแนวความคิดการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทแอลซีดี ทีวี

Time Reduction for P […]