การวิเคราะห์การควบคุมวัตถุดิบคงคลังโดยใช้การพยากรณ์อุปสงค์ : กรณีศึกษา บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด

Abaktsus of Raw Mate […]

โครงสร้างที่ดีที่สุดของโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำสำหรับการพยากรณ์

The Optimal Structur […]

การพยากรณ์แนวโน้มยอดขายของบริษัทหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Sales Forecasting Tr […]