การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือตัด (Cutting Tools) ในจังหวัดปทุมธานี

A Financial Feasibil […]