ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการคำนวณต้นทุนค่าบริการ : กรณีศึกษา งานบริการซ่อมเครื่องมือแพทย์

Decision support sys […]

การวิเคราะห์ต้นทุนสเต๊ปปิ้งมอเตอร์ : กรณีศึกษา บริษัท เอฟ.ดี.เค (ประเทศไทย)จำกัด

Stepping Motor Cost […]